Home Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů je společnost Jihosolar s.r.o. Horní 365, 373 63 Ševětín, IČ: 17522102, DIČ: CZ17522102(dále jen: „správce“ nebo „my“)
 • Kontaktní údaje správce jsou Roman Hučín (info@jihosolar.cz). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Zpracování probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také v tomto dokumentu používáme zkratku „GDPR“.

II. Jaké osobní údaje zpracováváme

 1. Osobní údaje získáváme přímo od vás, při zaslání dotazu či objednávky k našim službám nebo při plnění objednávky. V omezeném rozsahu můžeme také získat osobní údaje od našich marketingových partnerů, pokud souhlasíte s tím, aby nám vaše osobní údaje předali.
 2. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:
  • Identifikační údaje – jedná se o jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště.
  • Kontaktní údaje – jako je e-mailová adresa či telefon.
  • Informace o zájmu o našich produktech a o vašich objednávkách, způsobu dodání, místu realizace či instalace objednaného zboží, úhrady, kdy zpracováváme také číslo vašeho bankovním účtu, řešení případných reklamací atd.
  • Data týkající se roční spotřeby elektrické energie a energetické náročnosti budovy.
  • Informace o využívání našich webových stránek prostřednictvím souborů cookies.
  • Vaše rodné číslo.

III. K jakému účelu a za jakých podmínek zpracováváme vaše osobní údaje

 1. Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:
  • Ke zpracování objednávky a plnění smlouvy mezi vámi a správcem, kdy právním titulem k nezbytnému zpracování osobních údajů je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  Za tímto účelem zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, údaje o vaší objednávce a data týkající se roční spotřeby elektrické energie a energetické náročnosti budovy.
  • Ochrana našich oprávněných zájmů, abychom např. byli schopni doložit, že jsme vaši objednávku správně a včas vyřídili. Právním titulem pro toto zpracování je oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pro tento účel zpracováváme identifikační údaje a údaje o vaší objednávce.
  • Některé zpracování osobních údajů nám ukládají další právní předpisy. Pro zpracování nezbytné ke splnění našich právních povinností využíváme právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Pro tento účel zpracováváme identifikační údaje a údaje o vaší objednávce. V některých případech, např. v oblasti žádostí o dotace, je nutné zpracovávat také vaše rodné číslo.
  • Při nabízení našich produktů a služeb zasíláme našim klientům obchodní nabídky, kde klienty informujeme o nových produktech v naší nabídce. Právním titulem k tomuto zpracování je náš oprávněný zájem dle čl. dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. To znamená, že k tomu zpracování rovněž nepotřebujeme váš předchozí souhlas. Pokud si toto nepřejete, tzn. abychom zpracovávali vaše osobní údaje za tímto účelem, dejte nám, prosím, vědět, a my toto zpracování vašich osobních údajů pro tyto obchodní nabídky zastavíme. Pro účely nabízení produktů a služeb zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, údaje o vaší objednávce a data o využívání našich webových stránek.
  • Zasílání našich nabídek, informací o nabízených produktech a dalších obchodních sdělení, např. ve formě newsletteru nebo formou SMS zpráv. Pokud nám k tomu dáte souhlas, například formou newsletteru nebo za pomocí SMS zpráv, můžeme vám zasílat nabídky našich produktů a služeb i tehdy, pokud nejste naším klientem. Právním titulem je tedy souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Za tímto účelem zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje.
  • S vaším souhlasem budeme využívat také vaše osobní údaje i pro zobrazování obchodních nabídek v prostředí třetích stran pro účely online marketingu, zobrazování nabídek na internetu včetně webových stránek dalších subjektů. K tomu budeme s vaším souhlasem využívat buď údaje získané ze souborů cookies, jež jsou uložené ve vašem prohlížeči, nebo vaše identifikační data. Tyto třetí strany, kterým budou vaše údaje za marketingovými účely budou spolu s námi v postavení společných správců osobních údajů. Veškerá práva týkající se námi prováděného zpracování můžete uplatnit přímo u nás.
  • Interní měření a hodnocení našich procesů, marketingových kampaní, doby odezvy na zaslanou poptávku a dalších činností, které jsou důležité pro komunikaci s našimi klienty a dalšími zájemci o naše produkty. Související zpracování osobních údajů, které je omezeno na nezbytném minimum, je nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů.
 2. Osobní údaje nám poskytujete vždy dobrovolně. Ale prosím berte na vědomí, že bez vašich osobních údajů nemůžeme vaši objednávku vyřídit a ani vám nemůžeme zasílat nabídky našich produktů či služeb.

IV. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

 1. Správce zpracovává osobní údaje:
  • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a ochranu jeho práv v případě sporu a to po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.
  • Osobní údaje uchováváme také pro účely plnění v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) nebo pro účely vyplývající z účelu smlouvy a programu NZÚ a do vypořádání práv a závazků z dotace vyplývajících, pokud je v rámci plnění smlouvy sjednáno zastupování v dotačním řízení  a to po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.
  • Po dobu určenou právními předpisy k archivaci dokumentů, zejména účetních podkladů (obvykle 10 let). Deset let od ukončení smluvního vztahu pro účely přímého marketingu.
 2. Do doby odvolání souhlasu pro zpracování osobních údajů za účelem marketingu u osob, které nebyly klienty správce. Po uplynutí doby uchování správce osobní údaje nevratně vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

 1. Dodavatel zpracovává pro výše uvedené účely osobní údaje sám nebo na základě smluvního vztahu prostřednictvím třetích osob. Údaje objednatele budou dodavatelem zpřístupněny zaměstnancům a jiným pověřeným osobám, kteří se podílejí na plnění výše uvedených činností dodavatele, dále pak Státnímu fondu životního prostředí, pokud bude podávána žádost o dotaci z NZÚ. Údaje objednatele budou zpracovávat manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřené osoby.
 2. Se zpracováním Vašich údajů nám pomáhá několik našich dodavatelů, zpracovatelů osobních údajů, kteří pro zajištění dané služby musí mít v omezeném rozsahu přístup k vašim osobním údajům. S každým takovýmto zpracovatelem se dohodneme na nezbytných krocích, abychom neoslabili ochranu Vašich osobních údajů ani nezasáhli do vašich jiných práv.
 3. Zpracovateli vašich osobních údajů jsou zejména následující dodavatelé:
  • Společnosti podílející se na provozování našich webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webu (hostingové služby pro nás zajišťuje společnost THINline s.r.o. Jeseniova 1196/52 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ: 26747359 DIČ: CZ26747359 vedená Městským soudem v Praze, Oddíl C, Vložka 91182).
  • Poskytovatelé mailingových či cloudových služeb, jako jsou Mailchimp, Google Workspace, a služeb v oblasti marketingu a hodnocení marketingových kampaní, zejména  společnost Google Ireland Limited (registrační číslo 368047).
 4. Vaše osobní údaje s vaším souhlasem rovněž sdílíme se subjekty, které nám pomáhají s online marketingovými nabídkami, včetně zobrazování obchodních nabídek v jejich prostředí. Jedná se zejména o společnosti: Meta Platforms Ireland Limited (mimo jiné provozovatel sociálních sítí Facebook a Instagram), Google Ireland Limited, Seznam.cz., a.s., Dognet Online Media s.r.o. Atrium Flora, budova C Vinohradská 2828/151 13000 Praha 3 IČO: 04582241 DIČ: CZ04582241 a společnost eHUB.cz s.r.o. se sídlem Tusarova 877/56, 170 00 Praha 7, IČ: 24818569, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177154).

VI. Vaše práva

 1. Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:
  • Máte právo na poskytnutí informací, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a právo na přístup k těmto údajům.
  • Máte právo na opravu, aktualizaci či omezení zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme.
  • Máte právo na výmaz vašich osobních údajů. Toto právo však nelze uplatnit v případě, kdy je další zpracování nezbytné zejména pro plnění našich právních povinností, uzavřené smlouvy nebo k zajištění našich právních nároků.
  • Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
  • Máte právo požádat nás o předání vašich osobních údajů (jež zpracováváme pro účely plnění smlouvy nebo na základě vašeho souhlasu) vám nebo jinému správci osobních údajů.
  • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu. V případě zpracování údajů za účelem marketingu zastavíme jakékoliv jejich další zpracování. V případě dalších zpracování založených na našem oprávněném zájmu individuálně přezkoumáme, zda náš oprávněný zájem skutečně převažuje.
 2. Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů probíhá nebo proběhlo v rozporu s GDPR, dalšími právními předpisy nebo je v rozporu s těmito podmínkami, sdělte nám to, prosím, na kontakty uvedené v čl. I. Pokud nebudete s vyřízením vašeho podnětu spokojeni, máte samozřejmě právo obrátit se se stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z objednávkového formuláře na těchto webových stránkách potvrzujete, že jste byl seznámen/seznámena s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte a rozumíte jim.
 2. Tyto podmínky berete na vědomí rovněž zaškrtnutím souhlasu v objednávkovém formuláři na tomto webu.
 3. Naše společnost jako správce je oprávněna podmínky ochrany osobních údajů změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů vždy zveřejníme na tomto místě na našich internetových stránkách. Proto naše webové stránky pravidelně kontrolujte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24.7.2022.